درود ، به سایت بازرگانی ججاکو خوش آمدید.

20240223_213613

المان پست اسلایدر

جلسه هم اندیشی و اتاق فکر کانون و کمیسیون سلامت کانون زنان بازرگان تهران

جلسه هم اندیشی و اتاق فکر کانون و کمیسیون سلامت کانون زنان بازرگان تهران

جلسه قرار داد نویسی بین المللی در اتاق بازرگانی ایران

جلسه قرار داد نویسی بین المللی در اتاق بازرگانی ایران

هفتمین دوره همایش اعطای تندیس و نشان امین‌ الضرب

هفتمین دوره همایش اعطای تندیس و نشان امین‌ الضرب

جلسه مشترک کمیته بین المللی خانه معدن ایران و کمیسیون صنعت و معدن اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان

جلسه مشترک کمیته بین المللی خانه معدن ایران و کمیسیون صنعت و معدن اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان

دوازدهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

دوازدهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

جلسه هم اندیشی در وزارت نفت به مناسبت روز زن

جلسه هم اندیشی در وزارت نفت به مناسبت روز زن

جلسه هم اندیشی و اتاق فکر کانون و کمیسیون سلامت کانون زنان بازرگان تهران

جلسه هم اندیشی و اتاق فکر کانون و کمیسیون سلامت کانون زنان بازرگان تهران

جلسه قرار داد نویسی بین المللی در اتاق بازرگانی ایران

جلسه قرار داد نویسی بین المللی در اتاق بازرگانی ایران

هفتمین دوره همایش اعطای تندیس و نشان امین‌ الضرب

هفتمین دوره همایش اعطای تندیس و نشان امین‌ الضرب

جلسه مشترک کمیته بین المللی خانه معدن ایران و کمیسیون صنعت و معدن اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان

جلسه مشترک کمیته بین المللی خانه معدن ایران و کمیسیون صنعت و معدن اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان

دوازدهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

دوازدهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

جلسه هم اندیشی در وزارت نفت به مناسبت روز زن

جلسه هم اندیشی در وزارت نفت به مناسبت روز زن

جلسه هم اندیشی و اتاق فکر کانون و کمیسیون سلامت کانون زنان بازرگان تهران

جلسه هم اندیشی و اتاق فکر کانون و کمیسیون سلامت کانون زنان بازرگان تهران

جلسه قرار داد نویسی بین المللی در اتاق بازرگانی ایران

جلسه قرار داد نویسی بین المللی در اتاق بازرگانی ایران

هفتمین دوره همایش اعطای تندیس و نشان امین‌ الضرب

هفتمین دوره همایش اعطای تندیس و نشان امین‌ الضرب

جلسه مشترک کمیته بین المللی خانه معدن ایران و کمیسیون صنعت و معدن اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان

جلسه مشترک کمیته بین المللی خانه معدن ایران و کمیسیون صنعت و معدن اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان

دوازدهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

دوازدهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

جلسه هم اندیشی در وزارت نفت به مناسبت روز زن

جلسه هم اندیشی در وزارت نفت به مناسبت روز زن

Call Now Button