درود ، به سایت بازرگانی ججاکو خوش آمدید.

20240223_213613

منشور اخلاقی کارمندان شرکت بازرگانی جام جهان نما اسدی

منشور اخلاقی کارمندان شرکت بازرگانی جام جهان نما اسدی

منشور اخلاقی کارمندان شرکت بازرگانی جام جهان نما اسدی 

با یاری پروردگار متعال، ما کارکنان شرکت بازرگانی جام جهان نما ، در جهت حفظ منافع ملی، با فراهم نمودن محیطی پویا، سالم، پر نشاط و تامین رضایتمندی مراجعین، با همدیگر پیمان میبندیم که در اجرای اصول منشور اخلاقی کارکنان شرکت به شرح ذیل کوشا باشیم:

 

خط مشی اخلاقی در قبال مشتریان و مصرف کنندگان

 

 •  احترام اصیل و حفظ کرامت انسانی کارفرما، در هر شرایطی سرلوحه مرام اخلاقی ما است.
 •  اطلاع رسانی شفاف، به موقع، دقیق و کامل و ارائه مشاوره مؤثر و آموزش لازم، پاسخ ما به حق اطلاع یابی کارفرمایان محترم است.
 •  سرعت، دقت، سهولت و کیفیت در ارائه خدمات و تحویل کالا، ویژگی بارز شرکت بازرگانی جام جهان نما اسدی است.
 •  حفظ حریم شخصی و اسرار مشتری و رازداری، خط مشی حرفهای ما است.
 •  انتقاد، حق کارفرما است. پاسخگویی، نقدپذیری و جبران خسارت ناشی از عملکرد سازمان، مرام ما است.
 •  پایبندی به تعهدات، به ویژه در قیمت، اجرا و تحویل به موقع و بیعیب و نقص متریال و خدمات، خصلت سازمانی ما است.
 •  دیدگاه کارفرمایان را ارج می نهیم و با تنوع در ارائه خدمات و با انعطاف پذیری و استقبال از نیاز و سلیقه آنان، بر حق انتخاب آنان تأکید میکنیم.
 •  ارائه خدمات پیش از فروش تا پس از فروش، همراه با رعایت استانداردهای کیفیت را فراتر از وظیفه حرفه ای، تعهد اخلاقی خود میدانیم.
 •  مواجهه صادقانه، عادلانه، صریح و اجتناب از هرگونه فریب، مرام شرکت بازرگانی جام جهان نما اسدی است.

 

خط مشی اخلاقی در قبال منابع انسانی

 

 •  حفظ احترام اصیل و کرامت انسانی همکاران، در هر شرایط کاری، اصل حاکم بر همه رفتارها و مقررات است. محیط کسب وکار را به گونهای مدیریت می کنیم تا احساس ارزشمندی، هدیه همیشگی سازمان به همکاران باشد.
 • پایبندی به انصاف و عدالت توزیعی و رویه ای در همه شئون حرفهای و پرهیز از هرگونه تبعیض در مواجهه با همه منابع انسانی را موجب خشنودی پروردگار جهانیان میدانیم و به منزله وظیفه الهی در تصمیم گیری ها، مقررات، اعطای فرصتها و نظام های حرفهای بر رعایت عدالت تأکید می کنیم.
 •  اطلاع یابی نسبت به هر آنچه با حقوق مادی و معنوی همکاران در ارتباط است، حق منابع انسانی است و اطلاع رسانی شفاف، به موقع، دقیق و کامل، وظیفه اخلاقی شرکت است.
 •  منابع انسانی، منافع و اسرار آنان، امانت الهی نزد شرکت هستند رعایت حریم خصوصی همکاران و حمایت سیستمی از حریم خصوصی آنان خصلت سازمانی ما است.
 •  رعایت تناسب بین مسئولیت ها، اختیارات و امکانات از بارزترین مصادیق انصاف در حرفه است.
 •  مواجهه صادقانه و صریح با کارکنان و پاسخگویی به آنان، توجه و اهمیت دادن به دیدگاه کارکنان را لازمه ماندگاری و پایداری شرکت بازرگانی جام جهان نما اسدی میدانیم.
 •  قدردانی از ُحسن همکاری کارکنان، آگاهی بخشی و دادن فرصت تغییر رفتار برای همکارانی که در فعالیت حرفهای و رفتار خود کوتاهی دارند، دو مبنای اخلاقی نظام جامع پاداش و تنبیه است.
 •  تصحیح و تسهیل ارتباط منابع انسانی با مدیران و ترویج الگوی رفتار ارتباطی مبتنی بر اقتدار و توأم با صمیمیت وظیفه ما است.

 

خط مشی اخلاقی در قبال رقبالخط مشی رقابت اخلاقی

 

 •  ما به تعامل برد – برد با رقبا بر اساس حفظ حقوق کارفرمایان، پایبند هستیم و از هرگونه ضرر رسانی به رقبا در همه فعالیتهای حرفه ای مانند مذاکرات تجاری، تبلیغات و… پرهیز میکنیم.
 •  احترام به کرامت منابع انسانی رقبا و حفظ آن و پرهیز از غیبت و بدگویی نسبت به رقبا، مشی اخلاقی ما است.
 •  تلاش در جهت توسعه فرهنگ رقابت سالم و رقابتی کردن محیط کسب وکار و اجتناب از هر فعالیت رقابت گریز، تعهد حرفهای و اخلاقی ما است. تلاش برای به دست آوردن جایگاه مرجع در صنعت، مادامی که بر شایستگی حرفهای باشد، محیط رقابتی را رونق میدهد.
 •  پایبندی به شفافیت و قانون پذیری و پرهیز از هرگونه ارتباط دوگانه با منابع انسانی رقبا، اساس تعامل حرفهای ما با رقبا است.
 •  حفظ حریم شخصی رقبا، پرهیز از دستیابی به اطلاعات محرمانه آنان و صیانت از اسرار آنان در چارچوب قوانین، خصلت ما است.
 •  رفتار غیراخلاقی را با تعهد اخلاقی پاسخ میدهیم و تعامل در جهت هم افزایی به منظور ایجاد ظرفیتها، فرصتها و مدیریت تهدید در جهت حفظ منافع ملی و حقوق کارفرما، تشویق رقبا به رعایت اخلاق حرفهای و یاری کردن آنها در ارتقاء سلامت اخلاقی مرام ما است.
 •  قانون پذیری و پایبندی به تعهدات دوجانبه و مواجهه صادقانه، صریح و شفاف با رقبا خصلت سازمانی ما است.

 

خط مشی اخلاقی در قبال شهروندان و منافع ملی

 

 •  رعایت حسن هم جواری و احترام به حقوق همسایه ها، مانند حق حریم خصوصی، حفظ آسایش و آرامش روانی، حساسیت نسبت به منافع مالی و معنوی همسایه ها و امانت داری نسبت به اموال آنان، رازداری و پاسخگویی در قبال آنان اساس تعامل ما با همسایه ها است.
 •  منافع ملی و آسایش شهروندان، محور اصلی فعالیتهای حرفهای ما به هنگام مشارکت در اشتغال آفرینی بارور، تولید کالا و ارائه خدمات است. رعایت عدالت اجتماعی در ارائه فرصت های اشتغال و ایجاد فرصت بهره مندی شهروندان از کالا و خدمات، از مهمترین ارزشهای اخلاقی جام جهان نما اسدی است.
 •  قانون پذیری را احترام به حقوق دیگران میدانیم و بر حاکمیت قانون و مقررات بر همه شئون حرفه ای، به ویژه در ایفای حقوق و مطالبات ملی، تأکید میکنیم. همکاری صادقانه و اثربخش با سازمانهای نظارتی را مشارکت در حفظ منافع ملی میدانیم.
 •  احترام به هنجارهای اجتماعی، ارزشها و شعائر الهی مرام اخلاقی ما است.
 •  بر اساس شعار کسب وکار حلال، هرگز با افراد یا سازمانهایی که علیه منافع بشریت فعالیت میکنند، داد و ستد نخواهیم کرد.

 

خط مشی اخلاقی در قبال تأمین کنندگان

 

 • مواجهه صادقانه، صریح و همراه با احترام اصیل و متقابل با تأمین کنندگان، سرلوحه مرام اخلاقی ما است.
 •  انصاف در عقد قرارداد، پایبندی به مفاد قرارداد و پرداخت به موقع مطالبات، مشی ما با تأمین کنندگان است.
 • خیرخواهی، تأمین امنیت روانی، حمایت از جایگاه حرفهای تأمین کنندگان، دوری از هرگونه ضرررسانی، رعایت حریم خصوصی تأمین کنندگان، رازداری و توجه به محرمانگی اطلاعات آنان وظیفه اخلاقی ما است.
 •  نسبت به آنچه از اموال، منابع انسانی و مالکیت معنوی تأمین کنندگان، در اختیار ما است، امانت دار هستیم.
 •  تأمین کنندگان، ما را همیشه نقدپذیر خواهند یافت. اطلاع یابی از دیدگاه ها و انتقادهای آنان و پاسخگویی به آنها، تعهد اخلاقی ما است.
 •  حمایت معنوی از تأمین کنندگان، مساعدت و حسن همکاری در شرایط بحرانی و استمرار همکاری بر اساس رضایتمندی، خصلت سازمانی شرکت بازرگانی جام جهان نما است.
 •  تأمین کنندگان را در رشد اخلاق حرفه ای یاری خواهیم کرد.
 •  تعامل با تأمین کنندگان را بر بیان دقیق و شفاف انتظارات و تعهدات طرفین بنا می نهیم.
 •  سرعت در انجام امور مربوط به حقوق تأمین کنندگان وظیفه اخلاقی ما است.
 •  بر ایجاد فرصتهای اطلاع رسانی و شرایط عادلانه رقابت تأکید میکنیم.
 •  قدردانی از حسن همکاری تأمین کنندگان، یک ارزش اخلاقی و خداپسندانه برای ما است.
 •  حمایت از حقوق قانونی کارکنان وظیفه انسانی ما است.

 قانون پذیری و پایبندی به استانداردها، مسئولیت حرفهای و اخلاقی ما است.

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button